Priser

Priser baseras på aktuella priser för olja, tullavgifter, vägskatt och liknande.

Vid ändringar av dessa förbehåller ntg continent ab sig rätten till prisändringar. Det samma gäller vid ändringar orsakade av faktorer utanför vår kontroll eller myndighetsbeslut som ntg continent ab inte kan påverka.